Menu

Generalforsamling 2. marts 2024 - referat og beretninger m.v.

Referat og beretninger


Konstitueringsmøde, bestyrelsesmøder kan læses her


Se den nye bestyrelse her

Formandens beretning kan læses her

Beretning kran/pladsudvalg v/ Sonnich Sonnichsen kan læses her


Beretning ungdomsudvalg v/Tobias Kofoed kan læses her


Årsrapport vedr. kapsejladsaktiviteter v/ Finn Jakobsen kan læses her


Årsberetning roafdelingen v/ Jens Naldal kan læses her

 

Referat af generalforsamlingen kan læses herunder

 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: 

Lars H. Madsen – Helmuth Andersen – Sonnich Sonnichsen – Tommy Christensen

 

Fraværende: Jens Naldal – Tobias Kofoed – Henrik-Claus Henriksen

 

Dirigent: Mogens Madsen

 

1. Valg af dirigent:

Mogens Madsen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i tide gennem annonce i Ugeavisen og på vores hjemmeside, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

2. Formandens beretning:

Lars Madsen fremlagde årsberetningen. Sonnich Sonnichsen berettede fra kran/pladsudvalget, Finn Jacobsen berettede fra Sejladsudvalget og Anne Haase berettede for roafdelingen. 

Årsberetningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kasserer Bente Friis Andersen forelagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent. Dette blev vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lars Madsen, Sonnich Sonnichsen, Tommy Christensen og Helmuth Andersen var på valg.

Lars Madsen, Tommy Christensen og Helmuth Andersen ønskede ikke genvalg.

Erik Jørs, Anders Bothe og Erik Boye blev valgt uden modkandidater.

Henrik-Claus Henriksen ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvilket blev godkendt.

I stedet for Henrik indtrådte Thomas Krag Nielsen i bestyrelsen. Valgt uden modkandidat. 

 

6. Valg af suppleanter:

Anne Haase og Brita Rasmussen blev valgt uden modkandidater.

 

7. Valg af revisorer:

Evan Søndergaard og Lars Povl Jensen blev begge genvalgt.

  

8. Indkommende forslag:

Erik Kromann’s forslag til retningslinjer for medlemmmers adgang til leje af Sejlklubbens lokaler blev debatteret. Forslaget gik ud på at både aktive og passive medlemmer med minimum 2 års medlemskab skulle have ret til at leje lokalerne.

 Forsamlingen vedtog at reglerne ændres således at alle medlemmer har ret til at leje lokalerne. Kravet til minimum 2 års medlemskab blev forkastet.

Sejlklubbens hjemmeside tilrettes iht. ovenstående.

 

9. Eventuelt:

Lars Jepsen foreslog at man fik mulighed for at tilgå kalenderen for udlejning på Sejlklubbens hjemmeside.

Bente Friis Andersen sagde at hun ønskede at stoppe som klubbens kasserer, men hun bliver selvfølgelig til der er fundet en ny.

 

Generalforsamlingen sluttede klokken 16:30

.

Herefter tog Mogens Madsen igen ordet og takkede alle deltagere for god ro og orden.

Man sluttede af med at udbringe et 3-foldigt leve for sejlklubben. 

 

Den nye bestyrelse samledes herefter i Skipperstuen.

Konstituering af bestyrelsen er foreløbigt planlagt til tirsdag den 5. marts 2024

   

Dirigent Mogens Madsen