Menu

Vedtægter for Marstal Sejlklub

§ 1: Foreningens navn er MARSTAL SEJLKLUB, hjemsted Marstal. 

§ 2: Foreningens formål er at fremme interessen for sejlsport, rosport og søsport. 

§ 3: Som medlemmer optages enhver ved skriftlig henvendelse til kassereren. Optagelse af umyndige kræver tillige samtykke af forældre/værge. 

§ 4: Medlemmer består af: 

Aktive (enhver som er fyldt 25 år) 

Aktiv junior (enhver fra 7 år til og med 24 år) 

Æresmedlemmer 

Støttemedlemmer 

§ 5: Kontingent og andre ydelser fastsættes af generalforsamlingen og er forfalden til betaling ved regnskabsårets begyndelse. Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

§ 6: Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted pr. udgangen af et regnskabsår med mindst en måneds varsel. 

§ 7: Bestyrelsen kan ved enstemmighed ekskludere medlemmer, som væsentlig har forset sig mod foreningens interesser. Spørgsmålet kan dog indbringes ved den første afholdte generalforsamling, hvor der ved eventuel afstemning kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer for en stadfæstelse af bestyrelsens afgørelse. 

§ 8: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når over halvdelen af bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. 

§ 9: Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokale aviser. Dagsordenen bekendtgøres på sejlklubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde, og skriftlig afstemning finder sted, når blot 3 medlemmer fremsætter ønske herom. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal (skriftligt) være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

§10: På generalforsamling foretages følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Formand aflægger beretning 

3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Indkomne forslag 

9. Eventuelt 

Forslag til vedtægtsændring skal indstilles bestyrelsen skriftligt mindst 30 dage før generalforsamling 

§11: Generalforsamlingen kan med almindelig stemmeflertal træffe gyldig beslutning i klubbens anliggender, men til vedtægtsændring kræves dog desuden, at mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling tidligst 10 dage senere, der da i alle tilfælde kan vedtage vedtægtsændringer med almindelig stemmeflertal. Forslaget skal have været emne for en drøftelse inden afstemningen finder sted. 

§12. Stemmeberettiget er samtlige aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance. Æresmedlemmer har stemmeret. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal stemmeseddel indeholde samme antal navne som medlemmer på valg. 

§13: Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer – hvoraf et medlem skal være aktiv sejler, et medlem aktiv roer og et medlem kan være junior – der skal vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, ved lige årstal mindst 4 medlemmer, ulige årstal mindst 3 medlemmer. Derudover vælges mindst 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted ved alle valg. Bestyrelsen konstituerer sig senere med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og disponerer på klubbens vegne under ansvar over for generalforsamlingen. 

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse i forening med et andet bestyrelsesmedlem, dog at der ved køb og salg, pantsætning i fast ejendom og stiftelse af veksel, kautionsforpligtigelse og lignende kræves underskrift af den samlede bestyrelse. 

§14. Formanden sammenkalder alle møder såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen føres en forhandlingsprotokol. Kassereren fører en kassebog over indtægter og udgifter samt en medlemsprotokol. 

§15: Bestyrelsen er berettiget til, at nedsætte/ophæve udvalg, som den finder formålstjenlig Hvert udvalg består af mindst 3 medlemmer, hvoraf et medlem bør være bestyrelsesmedlem. 

§16: For ro-afdelingen gælder ”Love og reglementer for Dansk Forening for Rosport”. 

§17. Klubbens standere er for sejlafdelingen hvid med rød kant og et blåt anker, og for ro afdelingen hvid med blå kant og en blå trefork. Emblemer er som standere. 

§18. Bestemmelser om foreningens ophævelse behandles på en generalforsamling som vedtægtsændring, og hvis der ikke er mødt 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, vil der til en endelig vedtagelse være at indkalde til en ny generalforsamling, hvor afgørelsen kan træffes ved almindelig stemmeflertal, uanset det fremmødte antal medlemmer. 

Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue og aktiviteter tilfalde en anden institution til fremme af søsport. 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 20 marts 1978. 

Små ændringer foretaget på generalforsamlingen den 20. november 1982. 

Regnskabsåret ændret på generalforsamlingen den 17. november 1984. 

Små ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 1994. 

Små ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. maj 2013 

Små ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2015